Algemene Voorwaarden Cotton and Scents

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - Retour
Artikel 10 - De prijs en betaling
Artikel 11 - Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Klachtenregeling
Artikel 14 - Geschillen


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Cotton and Scents V.O.F.
Nieuwe Mollenhutseweg 57
6533 HC Nijmegen

E-mailadres: info@cottonandscents.com
IBAN: NL 86 INGB 0005 3305 62.
BIC: KNABNL2H
KvK-nummer: 60409819
BTW-identificatienummer: 853898418B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. Er kan slechts worden afgeweken van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald indien de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod bevat voor zover mogelijk een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Veel producten zijn natuurlijk van aard waardoor deze van de foto’s kunnen afwijken. Vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van aflevering;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;


Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien de producten een houdbaarheidsdatum hebben, dienen deze ongeopend geretourneerd te worden. Indien de producten niet aan voorgaande eisen voldoen, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort. De ondernemer beslist hieromtrent.
3. De consument dient het retourformulier geheel en naar waarheid in te vullen en mee terug te sturen. Indien het retourformulier niet naar behoren en naar waarheid is ingevuld, zal het aankoopbedrag niet worden teruggestort.


Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten indien niet is voldaan aan de voorwaarden van art.6 lid 2 van de algemene voorwaarden. De ondernemer neemt de beslissing hieromtrent.


Artikel 9 - Retour
1. De producten dienen geretourneerd te worden naar het volgende adres:

Cotton and Scents
Nieuwe Mollenhutseweg 57
6533 HC Nijmegen

2. Oorbellen en andere piercings kunnen niet geretourneerd worden i.v.m. hygiënische redenen.


Artikel 10 - De prijs en betaling
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en de ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk wordt geacht.
2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Betalingen dienen middels voorafgaande betaling worden verricht. Indien de consument kiest om gebruik te maken van een voorafgaande betaling gaat zij ermee akkoord dat de bestelling pas wordt verzonden op het moment dat de betaling op de bankrekening van de ondernemer staat, te weten NL 86 INGB 0005 3305 62.. De overboeking dient binnen 24 uur te geschieden. Indien dit niet gebeurt, zal er een herinnering volgen. Indien binnen 24 uur niet voor betaling zorg gedragen wordt, zijn wij genoodzaakt om de bestelling te annuleren.


Artikel 11 – Conformiteit, garantie en aansprakelijkheid
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Gebruik van de producten is geheel op eigen risico van de consument. De ondernemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of indirecte schade die de producten teweegbrengen.


Artikel 12 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Eventuele onjuistheden omtrent het adres komen voor risico van de consument. Indien de ondernemer de bestelling retour ontvangt en deze opnieuw dient te verzenden, komen zowel de retourkosten als de nieuwe verzendkosten voor rekening van de consument.
3. Bestellingen zullen in beginsel binnen 24 uur na het plaatsen van de bestelling op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) worden verzonden. Het weekend en feestdagen zijn uitgezonderd. De ondernemer streeft er naar om de bestellingen binnen zeven dagen bij de consument te bezorgen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of op een of andere manier kenbaar is gemaakt dat de levering langere tijd in beslag zal nemen. Indien bezorging van de bestelling niet binnen voornoemde periode mogelijk is door een omstandigheid die buiten de macht van de ondernemer ligt, valt dit niet te wijten aan de ondernemer en is de ondernemer hier niet aansprakelijk voor. Te denken valt o.a. aan vertragingen en/of stakingen van het postorderbedrijf.
Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. De producten zullen verzonden worden d.m.v. pakketpost dan wel brievenbuspost of persoonlijke bezorging. De verzendkosten in Nederland bedragen € 7,25 voor pakketpost en € 4,50 voor brievenbuspost. De verzendkosten in België bedragen € 9,95 voor pakketpost en € 4,95 voor brievenbuspost. Indien bestellingen in overige landen worden gedaan of van zodanige grootte zijn dat deze niet in één doos verzonden kunnen worden, zullen de verzendkosten besproken worden.
6. Indien de bestelling zoek raakt, zal de ondernemer zich uiterst inspannen om de bestelling te traceren. De ondernemer zal een onderzoek laten instellen door het desbetreffende postorderbedrijf. Dit onderzoek zal maximaal 14 dagen in beslag nemen. Indien na 14 dagen de bestelling nog steeds zoek is, zal de ondernemer de bestelling opnieuw verzenden. Indien de eerste bestelling alsnog bij de consument wordt bezorgd, is de consument verplicht om deze retour te zenden aan de ondernemer. De consument is verplicht om de eerste bestelling met uiterste voorzichtigheid en zorg te behandelen. De retour gezonden producten dienen goed ingepakt te worden. Indien dit niet het geval is zal de consument nogmaals het bedrag moeten betalen.
7. Indien de consument te weinig aan verzendkosten betaalt door een foutieve invoering van het adres dan wel het verkeerd aanklikken van het land dan wel anderszins, behoudt de ondernemer het recht om de verzendkosten die nog dienen te worden voldoen in rekening te brengen. Indien het resterende bedrag niet wordt overgemaakt, behoudt de ondernemer het recht om de bestelling te annuleren.


Artikel 13 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch binnen drie dagen na ontvangst van de bestelling, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, na ontvangst van de bestelling.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 14 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2021 Cotton and Scents | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel